SIA ALES CAPITAL PRIVĀTUMA POLITIKA.

Datu pārzinis:

SIA ALES CAPITAL, kas reģistrēta un pastāv saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40003398784, juridiskā adrese: Brīvības gatve 338-5, Rīga, LV-1006, Latvija.

Datu subjekts:

Tas esat Jūs.

Šīs politikas mērķis un piemērošana:

Šī Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA ALES CAPITAL ( turpmāk saukta arī “mēs”, vai “mums”) vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Jūsu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Jums pārredzamā veidā. SIA ALES CAPITAL patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Privātuma politikas noteikumus. Privātuma politikas izmaiņas stājas spēkā dienā, kad tās publicētas www.alescapital.lv.
Aktuālā Privātuma politikas versija pieejama mūsu mājas lapā www.alescapital.lv, sadaļā Privātuma politika.

Piemērojamie tiesību akti:

Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis), Latvijas Republikas likums par personas datu tiesisko aizsardzību, Latvijas Republikas elektronisko sakaru likumu un citiem tiesību akti, kuri reglamentē personas datu aizsardzību.

SIA ALES CAPITAL ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:

 1. Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 2. Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
 3. Dati par personas darba vietu un ienākumiem, parādsaistībām;
 4. Komunikācijas dati – e-pasts, telefons, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Jūsu komunikāciju ar SIA ALES CAPITAL;
 5. Jūsu IP adreses informācija.

Jūsu personas datu apstrādes pamats:

 1. Klienta piekrišana – Jūs, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem;
 2. Sadarbības līguma un darījumu noformēšana;
 3. Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 4. SIA ALES CAPITAL leģitīmas intereses – SIA ALES CAPITAL ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams Regulas 6. panta pirmā punkta norādīto darbību veikšanai.

SIA ALES CAPITAL apstrādā Jūsu personas datus šādā nolūkā:

 1. Jaunu klientu piesaiste, potenciālo klientu apzināšana un ar to saistītā komunikācija, informēšana par pakalpojumiem.
  Saņemot informāciju par potenciālu sadarbības iespēju vai saņemot jautājumus par mūsu pakalpojumiem, SIA ALES CAPITAL izmantos norādīto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar kontaktpersonu, saņemtu nepieciešamo informāciju, nosūtītu piedāvājumu, sazinātos par iesniegto piedāvājumu, kā arī citas darbības.
  Šim nolūkam varam izmantot kādu no šādiem personas datu veidiem: vārdu, uzvārdu, telefonu, e-pastu un pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, amatu, pircēju, vēlamo finansējuma summu, rēķina apmaksas termiņu, komentārus. Ja nepieciešams klientu attiecību kvalitātes nodrošināšanai, varam apkopot arī citu informāciju, kas attiecas uz personu, piemēram, saziņas preferences.
 2. Sadarbības risku novērtēšana un pārvaldīšana.
  Atkarībā no sadarbības rakstura (potenciāls vai esošs klients), mēs varam iegūt papildu informāciju, lai noskaidrotu, vai nepastāv kādi apstākļi, kas liktu pārskatīt sadarbības iespējas vai veidu. SIA ALES CAPITAL var iegūt personas datus arī no trešajām personām (piemēram, parādu vēstures datu bāze, kredītbiroji, publiskie reģistri un datubāzes), lai iegūtu informāciju par potenciālajiem riska faktoriem. To var saukt par klienta izpēti vai “Zini savu klientu”, vai “Zini savu partneri”. Pārbaudes var iekļaut dažus vai visus šādus elementus:

Šim nolūkam varam izmantot kādu no šādiem personas datu veidiem: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, amatu, informāciju par parādsaistībām, informāciju par ieņemamajiem amatiem citos uzņēmumos, kā arī citu informāciju atkarībā no konkrētās situācijas.
 1. Līguma sagatavošana un noslēgšana
  Uzņēmuma pārstāvju vai kontaktpersonu personas dati tiks izmantoti, tos iekļaujot līguma projektā, kā arī līguma noslēgšanas procesā. Mēs varam iegūt personas datus arī no trešajām personām (piemēram, publiskie reģistri), piemēram, lai pārliecinātos par pārstāvības tiesībām. Šim nolūkam varam izmantot kādu no šādiem personas datu veidiem: vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttelefonu, epastu, pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, amatu, pilnvarojuma apjomu un termiņu, paraksta attēlojumu, kā arī citu informāciju atkarībā no konkrētās situācijas. 

SIA ALES CAPITAL iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs:

 1. Izmanto www.alescapital.lv mājaslapas pieteikuma vai kontakta formu, vai e-pastu;
 2. Pierakstāt jaunumu saņemšanai no SIA ALES CAPITAL;
 3. Sazināt ar SIA ALES CAPITAL saistībā ar informācijas pieprasīšanu vai sūdzību, identificējot Klientu;
 4. Iesniedzat (rakstveidā vai elektroniski) informāciju par sevi aizpildot aptaujas un anketas, un/vai parakstot sadarbības līgumu.

Jūsu personas datu nodošana trešajām pusēm:

 1. Jūsu personas dati var tikt nodoti personām, kuras sniedz juridiskos pakalpojumus, ja šie personas dati ir jāatklāj, lai identificētu, īstenotu vai aizstāvētu SIA ALES CAPITAL tiesības un likumīgās intereses.
 2. SIA ALES CAPITAL ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem kredītiestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
 3. Lai nodrošinātu SIA ALES CAPITAL nepārtrauktu darbību un pienācīgu pakalpojumu sniegšanu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus saviem darbiniekiem, vadītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus. SIA ALES CAPITAL var arī nodot Jūsu personas datus citām trešajām personām (datu apstrādātājiem), kuri SIA ALES CAPITAL vārdā un saskaņā ar SIA ALES CAPITAL norādījumiem apstrādā Jūsu personas datus un/vai kuriem ir piekļuve tiem, piemēram, informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem un citām personām, kuras palīdz SIA ALES CAPITAL sniegt saviem Klientiem nepieciešamos pakalpojumus. Šādā gadījumā SIA ALES CAPITAL veic attiecīgus pasākumus, lai iesaistītie datu apstrādātāji viņiem uzticētos personas datus apstrādātu tikai SIA ALES CAPITAL norādītajiem mērķiem, veiktu tikai tās darbības, kuras SIA ALES CAPITAL viņiem ir uzdevis veikt, nodrošinātu atbilstošus organizatoriskos un tehniskos personas datu drošības pasākumus.
 4. SIA ALES CAPITAL izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

Personas datu glabāšanas ilgums:

SIA ALES CAPITAL glabā Jūsu personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, vismaz 10 gadus no sadarbības izbeigšanas brīža, vai kamēr SIA ALES CAPITAL pastāv juridisks pienākums datus glabāt, vai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses vai cik ir nepieciešams, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, kā arī kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Datu drošība un datu labošana:

SIA ALES CAPITAL rūpējas par biznesa informācijas un personas datu drošību. Tiklīdz esam saņēmuši Jūsu personas datus, SIA ALES CAPITAL izmanto visus tehniskus risinājumus un procedūras, lai novērstu Jūsu personas datu nesankcionētu noplūdi nepiederošām personām. SIA ALES CAPITAL nodrošina stingru piekļuves kontroli apstrādājamajiem personas datiem un piekļuvi piešķir tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem personas dati ir nepieciešami viņu darba veikšanai, un uzrauga piešķirtās piekļuves izmantošanu. SIA ALES CAPITAL piekļuvi personas datiem nodrošina ar atbilstoša līmeņa parolēm un noslēdz konfidencialitātes līgumus ar trešām personām, kuras piekļūst personas datiem datu nodošanas viņiem gadījumos.
SIA ALES CAPITAL darbinieki, kuriem ir piekļuve Jūsu personas datiem, ir iepazīstināti ar personas datu aizsardzības prasībām un nodrošina apstrādājamo personas datu konfidencialitāti.
Bet, diemžēl, datu nodošana tīmeklē nav absolūti droša. SIA ALES CAPITAL nevar 100% garantēt pilnu Jūsu personas datu drošību, ja dati tiek nodoti mums tīmeklī. Jebkāda šāda datu nodošana notiek uz Jūsu risku un Jūs apzināties un piekrītat, ka SIA ALES CAPITAL neesat atbildīga par Jūsu personas datu nesankcionētu noplūdi, izmantošanu vai iznīcināšanu un zaudējumiem šajā sakarā, izņemot tos gadījumus, kuri ir paredzēti tiesību aktos.
KUR PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI
Visi Jūsu personas dati, ko esam saņēmuši, tiek glabāti SIA ALES CAPITAL datoros, kas aizsargāti ar parolēm, un kuri ir savienoti ar globālo interneta tīklu, un savukārt personas datu glabāšanai izmanto drošus “mākoņa krātuves” serverus. Pieeja serveriem ir stingri ierobežota.
SIA ALES CAPITAL izmanto “mākoņa krātuves” serverus Eiropas Savienībā vai valstīs, kurās prasības datu aizsardzībai atbilst Eiropas Savienībā esošiem standartiem. Personas dati dažreiz var tikt nodoti un glabāti aiz Eiropas Savienības robežām, ja mūsu piegādātāji, kuri sniedz savus pakalpojumus datu glabāšanai, atrodas aiz Eiropas Savienības robežām. Personas datus arī var apstrādāt mūsu darbinieki gadījumos, kad viņi atrodas aiz Eiropas Savienības robežām. Iesniedzot Jūsu personas datus SIA ALES CAPITAL, Jūs piekrītat šādai datu nodošanai, apstrādei un glabāšanai. Mēs veicam visus nepieciešamus samērīgus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību saskaņā ar šo Politiku.

Sīkdatnes (cookies).

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas nodrošina www.alescapital.lv mājas lapas izmantošanas iespējas. Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr to neiesakām, jo tādā gadījumā tiks samazinātas mājas lapas izmantošanas un uzskates iespējas.

Sīkdatņu izmantošanas mērķis.

Lietojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi, identificētas problēmas un trūkumi lapas darbībā, uzkrāta mājas lapas lietošanas vēsture, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta mājas lapas funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SIA ALES CAPITAL izmanto Tehniskās, Analītiskās un Mērķa (reklāmas) sīkdatnes.

Kādas ir sīkdatnes?

Tehniskās sīkdatnes jeb obligāti nepieciešamās sīkdatnes (piemēram, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.). Šīs sīkdatnes ir būtiskas, jo ir nepieciešamas lapas netraucētai darbībai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams pilnvērtīgi lietot mājas lapu. Obligātās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai izpildītu Jūsu pieprasījumus, kā arī, lai mājas lapa būtu spējīga atcerēties, kurai sīkdatņu lietošanai, Jūs esat piekritat. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti un nevāc un neapkopo lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma, bet ne ilgāk kā divus gadus. Jums pastāv iespēja, izmantojot pārlūkprogrammu, nodrošinātās iespējās tās atspējot, bet, tā darot, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.
Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes krāj informāciju, kā mūsu mājas lapas apmeklētājs lieto interneta mājas lapu, piemēram, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas. Šī informācija mums palīdz attīstīt lapu, padarīt to Jums draudzīgāku un ērtāku. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu ierīci, taču neizpauž identitāti. Atsevišķos gadījumos analītiskās sīkdatnes var tikt nodotas trešajām personām, piemēram, “Google Analytics”. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit - http://www.google.com/analytics/terms/us.html Šīs sīkdatnes tiek glabātas Tavā iekārtā ne ilgāk kā divus gadus.
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes. Nodrošina reklāmas un paziņojumus, kas saistīti ar Jūms un Jūsu interesēm. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai pielāgotu reklāmu un paziņojumus, balstoties uz Jūsu interesēm. Šīs sīkdatnes lapas apmeklētāju ierīcēs glabājas pastāvīgi. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords.

Sīkdatņu saglabāšana, ierobežošana un atspējošana.

Pec Jūsu vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst. Ja Jūs nevēlaties, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, Jūs varat mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus. Izmaiņas iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi. Tomēr ņemiet vērā, ka Jums nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama interneta vietnes pilnvērtīga lietošana.

Datu subjekta tiesības:

Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju, kas par viņu savākta. Jūsu tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt informāciju, kā aprakstīts noteiktos gadījumos. Rūpējoties par datu drošību, šāda iespēja tiks nodrošināta un apstrādāta tikai identificētām personām, 14. dienu laikā no pieprasījuma brīža.

Datu subjekta pienākumi un atbildība:

Izmantojot www.alescapital.lv sniegtos pakalpojumus, Jūs uzņematies visu atbildību par Jūsu iesniegto personas datu pareizību un precizitāti. Iesniedzot personas datus (piemēram, aizpildot saziņas formu), Jūs uzņematies visu atbildību par savu personas datu iesniegšanas likumību, apliecināt, ka esat tiesīgs(a) sniegt informāciju tas personas vārdā kura noradīta kontaktu vai saziņas formā un esat atbildīgi par iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties SIA ALES CAPITAL un/vai trešajām personām, šādu personas datu nelikumīgas apstrādes dēļ.
Pieprasījumu ir iespējams iesniegt šādā kārtībā: Ja Jums ir pamatotas aizdomas par personas datu drošību, lūdzu, vispirms sazināties ar mums. Gadījumā, ja uzskatiet, ka datu apstrāde ir prettiesiska, sūdzību ir iespējams iesniegt Datu valsts inspekcijai.

Kontaktinformācija:

SIA “ALES CAPITAL”, reģistrācijas nr. 40003398784, juridiskā adrese Brīvības gatve 338-5, Rīga, LV-1006, Latvija, vai izmantojot e-pasta adresi: info@alescapital.lv

 

Politikas datums un numurs:

Spēkā no 2018.g. 06.septembra. (v.06092018)